Background Image
Previous Page  4-5 / 24 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 4-5 / 24 Next Page
Page Background

Signo

FOLK

nr 4 - 2014

side 4

Signo

FOLK

nr 4 - 2014

side 5

Signo må lære seg å snakke og forstå «kommunalsk»,

sa tidligere rådmann Kurt Orre da han snakket til de

øverste lederne i Signo nylig. Det gjelder ikke bare språk,

men også hvordan kommunene nå tenker og agerer.

Tekst & foto: Øyvind Woie

Norske kommuner har vært

gjennom store endringer de

siste årene. Har Signo klart å få

med seg alle sidene ved dette?

Neppe, tror Kurt Orre. Han er en

engasjert styreleder for Signo

døvblindesenter og tidligere

rådmann med mange års fartstid

fra Nøtterøy kommune. Tidligere

i høst deltok han på seminar i

Drammen for Signos hovedstyre,

styreledere og virksomhetsledere.

Tema for samlingen var «Ny

strategi for Signo».

Nye rammer

– Rammebetingelser som lovverk,

organisering, økonomi, kultur

og omsorgsideologi er kraftig

endret for norske kommuner de

siste årene, sa Orre, og pekte på

at kommunene har fått krav om

høyere effektivitet, samordning,

større valgfrihet for brukere og

individuelt tilpassede tjenester.

Orre tror kommunene vil stille

de samme kravene til dem som de

skal kjøpe tjenester fra.

– De effektiviseringskravene

kommunen setter til egne

virksomheter, vil de også forsikre

seg om at gjøres gjeldende for

avtalepartnere som leverer

tjenester til kommunen, spesielt

på områder med liten konkuranse.

Godt nok?

Han tror Signo må regne

med hyppigere tilsynsbesøk,

strengere dokumentasjonskrav

av tjenestekvalitet og systemer

for kvalitetssikring. Vurdering av

hvilke tjenester det er behov for,

og endring og reduksjon i betaling

uten hensyn til virkningene dette

får.

– Det blir i større grad

kjøper som definerer hva som

er godt nok.

Orre tror kommunene vil vurdere

om ordninger og goder for ansatte

og brukere hos en leverandør som

Signo er bedre enn i kommunen.

Vi må regne med økt bruk av

konkurranseutsetting av tjenester

og tilbud vi allerede gir. Dette vil

gjelde enkeltavtaler, men også

at enkeltavtaler samles i større

rammeavtaler.

Kom i dialog

Kurt Orre mener det finnes flere

måter å møte utfordringene på.

Ved å «snakke kommunalsk» vil vi

både forstå og komme i dialog med

kommunenes ønsker og krav. Han

er opptatt av at det strategiarbeidet

Signo har dratt i gang følges aktivt

opp. Det er avgjørende viktig for den

økte konkurransesituasjonen vi står i.

Kutte kostnader

– Signo kan arbeide med å

redusere risikoen for å tape når

konkurranseutsettingen kommer.

Start arbeidet med å kutte kostnader,

sa Orre. Han minnet om at øvelse gjør

mester ved å bygge opp og utvikle

kompetanse på anbud og å avklare en

felles prispolitikk.

Øvelse gjør

anbudsmester

K

nut Johansen

(62) har sagt opp

stillingen som daglig

leder, men ønsker

fremdeles å jobbe på

døvblindefeltet i en ny stilling.

– Det er vi i Signo svært glad

for. Knut Johansen er en viktig

ressurs for oss, sier Inger Helene

Venås.

Nye utfordringer vil

kreve vesentlige ressurser og

anbudskompetanse, både ved

den enkelte virksomheten og

sentralt i Signo. Hovedstyret

drøftet Johansens oppsigelse

i sitt oktobermøte og gav

generalsekretær i oppdrag å

undersøke muligheten for et

tettere samarbeid i Andebu.

Samtalene er i gang

og styrelederne i tre av

virksomhetene anbefaler sammen

med generalsekretæren en skisse

for ny organisering.

De tre boenheten anbefales

flyttet til Signo Vivo, mens

regionsenteret legges inn under

Signo skole- og kompetansesenter.

– Vi ønsker å styrke og løfte

døvblindearbeidet i de enkelte

virksomhetene. Øke synliggjøring

og samarbeid på dette området

i hele Signo og styrke det

systematiske utviklingsarbeidet,

sier Venås.

Større kjennskap og

eierskap til alle Signos tilbud

og en mer effektiv utnyttelse

av administrative og faglige

ressurser trekkes også frem.

– I tillegg gir det oss

mulighet til å konsentrere

anbudskompetanse. En skisse til

organisering vil legges frem tidlig

i 2015 og behandles i alle de tre

virksomhetenes styrer.

– Endringer av organisatorisk

art vil selvfølgelig drøftes med de

tillitsvalgte i virksomhetene.

Planen er at saken skal

behandles i hovedstyret 3. mars,

avslutter Venås.

Gir plass til

nye krefter

D

ette er en del av det

pågående strategiarbeidet

som skal gjøre oss i stand

til å være bedre rustet

til å møte fremtiden.

Pensjonsutgiftene våre er store og

lite forutsigbare. Vi kan risikere å få

utfordringer som vil gi store følger

for Signos økonomi, sier assisterende

generalsekretær Ken Davidsen.

Dialog med ansatte

Pensjon berører både arbeidsgiver

og arbeidstaker. Derfor er det

viktig å etablere en god dialog med

tillitsvalgte i Signo. Generalsekretær

skal ta initiativ til denne prosessen og

legge frem forslag til hvordan dette

kan organiseres.

Davidsen har ledet en intern

gruppe som har laget en grundig

beskrivelse av situasjonen på

pensjonsområdet for Signo.

– Vi har forpliktelser overfor

mange flere enn dem som jobber

i Signo i dag. Tilsammen 2494

nåværende og tidligere ansatte

omfattes av pensjonsordningen fra

Signo. De nye regnskapsreglene gjør

at det trolig ikke er mulig å skyve de

fremtidige pensjonsforpliktelser foran

oss. Vi må nok begynne å belaste

regnskapene våre med disse hvert år

fra 2016 eller 2017, forklarer Davidsen.

Utredningen viser at dagens

ytelsesbaserte pensjonsordning ikke

har livets rett. Den er for variabel og

kostbar fra år til år.

– En ytelsesbasert ordning

kjennetegnes ved at pensjonsbeløp

og tidspunkt for utbetaling er

avtalt på forhånd. Ansatte betaler

2 % av egen lønn til pensjon, mens

arbeidsgiver betaler hoveddelen av

pensjonspremien. Arbeidsgivers

utgifter vil variere avhengig av

medlemmenes tjenestetid, alder og

lønnsnivå, forklarer assisterende

generalsekretær.

Ved innskuddspensjon er

innskuddet knyttet til den ansattes

lønn. Størrelsen på pensjonen er

avhengig av størrelsen på innskudd,

avkastning og utbetalingstid. Dette

gir større forutsigbarhet for bedriften.

Hybrid kan gi trygghet

Hovedstyret ønsker at Signo

ser nærmere på en såkalt

”hybridmodell”. Denne kombinerer

det beste fra begge ordningene.

Det kan bety at innbetalingen

deles og at man kan komme

frem til en ordning som er

tryggere for begge parter,

sier Davidsen.

Hovedstyret

presiserer at

virksomhetene skal involveres i

prosessen, og ber om at det nedsettes

en ressursgruppe. Den skal ledes av

Ken Davidsen.

– Det er behov for å øke

kompetansen i hele Signo på

dette området og å sikre en god

prosess som involverer alle parter.

Dette er et stort og utfordrende

felt som får følger både for den

enkelte ansattes og Signos framtid,

derfor må vi jobbe grundig med

disse spørsmålene og sette dem

på dagsorden i virksomhetene

og virksomhetsstyrene, avslutter

Davidsen.

Signos hovedstyre har besluttet at Signo må se nærmere på pensjons­

ordningene sine. I løpet av våren 2015 ønsker de seg forslag til en ny felles

pensjonsordning.

Tekst: Øyvind Woie

Utreder behov for ny

pensjons­

ordning